Vaikuttavuus- ja laatumittaristot

Yhteyshenkilö:

Sosiaali- ja terveydenhuollon ydintehtävä on tuottaa käytettävissä olevalla rahalla mahdollisimman paljon hyvinvointia. Huolellisesti suunnitellut mittaristot auttavat ohjaamaan toimintaa vaikuttavampaan suuntaan.

Edistyneet organisaatiot seuraavat tuottamiensa palveluiden vaikuttavuutta ja laatua. Edelläkävijät myös hyödyntävät johtamisessa seurannan tuottamaa tietoa. NHG:n jatkuvien palveluiden avulla organisaatio voi valjastaa toiminnasta syntyvän rekisteritiedon vaikuttavuuden mittaamiseen. Vaikuttavuutta voidaan seurata yksittäisen palvelun, ammattilaisen tai asiakasryhmän tasolla. NHG:n tuella organisaatio voi hyödyntää asiakkaidensa raportoimia kokemuksia (PROM, Patient reported outcome measures) parantaakseen toimintaansa.

NHG:n ymmärrys sote-rekisteritiedosta, asiakastarpeista ja palvelujärjestelmän toiminnasta auttavat meitä tukemaan asiakkaitamme matkalla kohti vaikuttavuusperustaista Sote-tuotantoa.

Yhteyshenkilö:

Laura pitkänen

Senioriasiantuntija, tutkimusprojektipäällikkö
laura.pitkanen@nhg.fi

Mittaristo koostuu kymmenestä päämittarista, joiden avulla organisaatiot pystyvät seuraamaan palveluiden vaikuttavuuden kehittymistä organisaatio-, yksikkö- sekä henkilötasolla. Jatkuvassa palvelussa on mukana toistakymmentä organisaatiota sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Palvelu kattaa jo noin puolet Suomen väestöstä.

Mittaristo on kehitetty yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa ja sitä kehitetään organisaatioiden kirjauskäytäntöjen yhdenmukaistuessa. Tiedonkeruu tapahtuu automatisoidusti ja pitkittäisaineistoihin pohjautuvat mittarit päivitetään neljä kertaa vuodessa.

Mittaristo auttaa organisaatioita arvioimaan kehityshankkeiden vaikuttavuutta ja seuraamaan laatu- ja vaikuttavuustavoitteiden toteutumista. Lisäksi ammattilaiset saavat tärkeää ja ajantasaista tietoa omista onnistumisistaan esimerkiksi kehityskeskusteluiden yhteydessä.

Projektissa suunniteltiin ja toimeenpantiin Keski-Uudenmaan palvelusetelikokeilun kannustinpalkkiomalli. Mallin tavoitteena oli ohjata avopalveluiden tuottajia toimimaan asiakkaiden ja hoitoketjujen näkökulmasta optimaalisella tavalla sekä tukea panostuksia ennaltaehkäisyyn.

Projektissa laskettiin ensin kunta-, ikäryhmä ja palvelutarvepohjaiset kapitaatiot, jotka kannustavat haasteellisten väestöryhmien hoitamiseen ja aktivointiin. Tämän jälkeen rakennettiin kannustinpalkkiomalli, jossa mitataan palvelun laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta ns. triple aim -mallin mukaisesti.

Malli otettiin käyttöön valinnanvapauskokeilussa ja sen todettiin ohjaavan tuottajia oikeaan suuntaan. Malli myös kannustaa tuottajia jatkuvaan kehittämiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.